Contact us  |  English  |  Russian  |  İ

ݧѧڧڧܧѧڧ ܧߧ֧ۧߧ֧

ܧߧ֧ۧߧ֧ѧ (ѧ٧ާ֧, ӧ֧)

20- ӧ ѧߧէѧߧ (ѧݧߧ) ܧߧ֧ۧߧ֧:

ѧ٧ާ֧:

ݧڧߧ

ڧڧߧ

ߧ֧ߧڧ

20' = 6096 mm

7' 9.25" = 2370 mm

8'6" = 2591 mm

ߧ֧ߧߧڧ

19' 5.75" = 5935 mm

7' 8" = 2335 mm

7' 9.75" = 2383 mm

ӧ֧

---

7' 8" = 2335 mm

7' 6.25" = 2292 mm


֧:

ѧܧ.

52910 lbs = 24000 kg

ѧ

4585 lbs = 2080 kg

ѧܧ. ѧԧ٧ܧ

48325 lbs = 21920 kg

٧ӧާ֧ڧާ (ҧ֧):

1197.25 cu. ft. = 33.9 cub. m

http://www.partner-china.com/images/stories/conteiners/df20.jpg

40-ܧ ӧ ѧߧէѧߧ (ѧݧߧ) ܧߧ֧ۧߧ֧:

ѧ٧ާ֧:

ݧڧߧ

ڧڧߧ

ߧ֧ߧڧ

40' = 12192 mm

8' = 2438 mm

8' 6" = 2591 mm

ߧ֧ߧߧڧ

39' 5.25"= 12022 mm

7' 5.625" = 2352 mm

7' 10.25" = 2395 mm

ӧ֧

---

7' 8.25" = 2343 mm

7' 5.75" = 2280 mm


֧:

ѧܧ.

67200 lbs = 30480 kg

ѧ

8600 lbs = 3900 kg

ѧܧ. ѧԧ٧ܧ

58600 lbs = 26580 kg

٧ӧާ֧ڧާ (ҧ֧):

2392 cu. ft. = 67.7 cub. m

 

http://www.partner-china.com/images/stories/conteiners/df40.jpg

40-ܧ ӧ high cube (ѧݧߧ) ܧߧ֧ۧߧ֧ (ӧ֧ݧڧ֧ߧߧ ӧާ֧ڧާ):

ѧ٧ާ֧:

ݧڧߧ

ڧڧߧ

ߧ֧ߧڧ

40' = 12192 mm

8' = 2438 mm

9' 6" = 2895 mm

ߧ֧ߧߧڧ

39' 3.25"= 12022 mm

7' 8.5" = 2352 mm

8' 10.25" = 2700 mm

ӧ֧

---

7' 5.75" = 2340 mm

8' 5.75" = 2585 mm


֧:

ѧܧ.

67200 lbs = 30480 kg

ѧ

9150 lbs = 4150 kg

ѧܧ. ѧԧ٧ܧ

58050 lbs = 26330 kg

٧ӧާ֧ڧާ (ҧ֧):

2697 cu. ft. = 76.4 cub. m

 

http://www.partner-china.com/images/stories/conteiners/dfhc.jpg

20- ӧ ֧ڧا֧ѧߧ (ѧݧߧ) ܧߧ֧ۧߧ֧:

ѧ٧ާ֧:

ݧڧߧ

ڧڧߧ

ߧ֧ߧڧ

20' = 6096 mm

7' 9.25" = 2370 mm

8'6" = 2591 mm

ߧ֧ߧߧڧ

5455 mm

2260 mm

2275 mm

ӧ֧

---

2237 mm

2260 mm

 

֧:

 

ѧܧ.

27000 kg

ѧ

3050 kg

ѧܧ. ѧԧ٧ܧ

23950 kg

٧ӧާ֧ڧާ (ҧ֧):

28.0 cub. m

 

http://www.partner-china.com/images/stories/conteiners/4-5-1.jpg

 

40-ܧ ӧ ֧ڧا֧ѧߧ (ѧݧߧ) ܧߧ֧ۧߧ֧:

ѧ٧ާ֧:

ݧڧߧ

ڧڧߧ

ߧ֧ߧڧ

40' = 12192 mm

mm 8' = 2438 mm

8' 6" = 2591 mm

ߧ֧ߧߧڧ

11555 mm

2286 mm

2280 mm

ӧ֧

---

2285 mm

2245 mm

 

֧:

 

ѧܧ.

67200 lbs = 30480 kg

ѧ

4370 kg

ѧܧ. ѧԧ٧ܧ

26110 kg

٧ӧާ֧ڧާ (ҧ֧):

60.2 cub. m

 

http://www.partner-china.com/images/stories/conteiners/4-5-2.jpg

40-ܧ ӧ high cube ֧ڧا֧ѧߧ (ѧݧߧ) ܧߧ֧ۧߧ֧ (ӧ֧ݧڧ֧ߧߧ ӧާ֧ڧާ):

ѧ٧ާ֧:

ݧڧߧ

ڧڧߧ

ߧ֧ߧڧ

40' = 12192 mm

8' = 2438 mm

9' 6" = 2895 mm

ߧ֧ߧߧڧ

11560 mm

2286 mm

2500 mm

ӧ֧

---

2286 mm

2478 mm


֧:

ѧܧ.

67200 lbs = 30480 kg

ѧ

4200 kg

ѧܧ. ѧԧ٧ܧ

26280 kg

٧ӧާ֧ڧާ (ҧ֧):

66.1 cub. m

 

http://www.partner-china.com/images/stories/conteiners/4-5-3.jpg

20- ӧ Open Top (ѧݧߧ) ܧߧ֧ۧߧ֧:

ѧ٧ާ֧:

ݧڧߧ

ڧڧߧ

ߧ֧ߧڧ

20' = 6096 mm

8' = 2438 mm

8'6" = 2591 mm

ߧ֧ߧߧڧ

19' 4.3"= 5902 mm

7' 4.1" = 2240 mm

7' 8.5" = 2352 mm

ӧ֧

---

7' 7.9" = 2335 mm

7' 4.1" = 2240 mm


֧:

ѧܧ.

52910 lbs = 24000 kg

ѧ

5380 lbs = 2440 kg

ѧܧ. ѧԧ٧ܧ

47520 lbs = 21560 kg

٧ӧާ֧ڧާ (ҧ֧):

1133 cu. ft. = 32 cub. m

 

http://www.partner-china.com/images/stories/conteiners/4-3-1.jpg

40-ܧ ӧ Open Top (ѧݧߧ) ܧߧ֧ۧߧ֧:

ѧ٧ާ֧:

ݧڧߧ

ڧڧߧ

ߧ֧ߧڧ

40' = 12192 mm

8' = 2438 mm

8' 6" = 2591 mm

ߧ֧ߧߧڧ

39' 5.2"= 12021 mm

7' 8.4" = 2350 mm

7' 7.7" = 2330 mm

ӧ֧

---

7' 8" = 2338 mm

7' 3.8" = 2234 mm


֧:

ѧܧ.

79370 lbs = 36000 kg

ѧ

9760 lbs = 4430 kg

ѧܧ. ѧԧ٧ܧ

69600 lbs = 31570 kg

٧ӧާ֧ڧާ (ҧ֧):

2355 cu. ft. =66.7 cub. m

 

http://www.partner-china.com/images/stories/conteiners/4-3-2.jpg

20- ӧ Flatracks (ѧݧߧ) ܧߧ֧ۧߧ֧:

ѧ٧ާ֧:

ݧڧߧ

ڧڧߧ

ߧ֧ߧڧ

20' = 6096 mm

8' = 2438 mm

8' 6" = 2591 mm

ߧ֧ߧߧڧ

18' 9.4" = 5727 mm

7' 4.1" = 2240 mm

7' 1.3" = 2170 mm
1' 4.6" = 420 mm (ܧާѧܧߧ)

ӧ֧

---

---

---


֧:

ѧܧ.

66140 lbs = 30480 kg

ѧ

6500 lbs = 2950 kg

ѧܧ. ѧԧ٧ܧ

60690 lbs = 27530 kg

٧ӧާ֧ڧާ (ҧ֧):

986 cu. ft. = 27.9 cub. m

 

http://www.partner-china.com/images/stories/conteiners/4-7-1a.jpg

40-ܧ ӧ Flatracks (ѧݧߧ) ܧߧ֧ۧߧ֧:

ѧ٧ާ֧:

ݧڧߧ

ڧڧߧ

ߧ֧ߧڧ

40' = 12192 mm

8' = 2438 mm

8' 6" = 2591 mm

ߧ֧ߧߧڧ

39' 5.6"= 12032 mm

7' 4.1" = 2240 mm

6' 8.1" = 2034 mm
1' 10.4" = 570 mm (ܧާѧܧߧ)

ӧ֧

---

---

---


֧:

ѧܧ.

88180 lbs = 45000 kg

ѧ

12190 lbs = 5530 kg

ѧܧ. ѧԧ٧ܧ

87,020 lbs = 39470 kg

٧ӧާ֧ڧާ (ҧ֧):

1936 cu. ft. = 54.8 cub. m

 

http://www.partner-china.com/images/stories/conteiners/4-7-1-2.jpg

ڧۧܧڧ 3, 5, 20, 24 ߧߧ ܧߧ֧ۧߧ֧ 8477-79:

ҧ٧ߧѧ֧ߧڧ ڧѧ٧ާ֧

3

5

20

24

ѧ ҧ,

3,0

5,0

20,0

24,0

ߧ֧ߧߧ ݧ֧٧ߧѧ ӧާ֧ڧާ, ܧ

5,16

10,40

30,60

32,70

ѧ٧ާ֧, ާ

ѧاߧ

ݧڧߧ

2100

2650

6058

6058

ڧڧߧ

1325

2100

2438

2438

2400

2400

2438

2591

ߧ֧ߧߧڧ

ݧڧߧ

1930

2515

5867

5867

ڧڧߧ

1225

1950

2330

2330

2128

2128

2197

2350

ѧ٧ާ֧ էӧ֧ߧԧ ֧ާ, ާ

ڧڧߧ

1225

1950

2286

2286

2090

2100

2134

2261ڧާ֧ѧߧڧ:
ߧ֧ߧߧڧ ѧ٧ާ֧ ӧ֧ اߧ֧ԧ ܧߧ֧ۧߧ֧ ާԧ ߧ֧٧ߧѧڧ֧ݧߧ ڧ٧ާ֧ߧ ٧ѧӧڧڧާ ڧ٧ӧէڧ֧ݧ.

 

Copyright © WELLS SHIPPING AGENCY, All Rights reserved. Power by:Defidesign